Aandacht en acties voor Aanbestedingen

01-05-2018 - Zoetermeer

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van aanbestedingen, controleert het Aanbestedingsinstituut alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra. Regelmatig leidt een controle tot een brief met vragen en/of klachten om pijnpunten aan de orde te stellen. Enerzijds om de aanbestedende partij te waarschuwen voor bepaalde zaken zodat de aanbesteding slaagt, anderzijds om de ondernemer bij te staan bij onredelijke zaken en bezwaar te maken tegen de aanbestedende partij. In 2017 gold bij 89 procent van de acties een positieve score, oftewel de klachten werden opgelost.

De helft van de acties die door het Aanbestedingsinstituut wordt ondernomen, komt voort uit klachten van ondernemers. “Is de klacht terecht en gaat het om een collectief belang, dan schrijven wij de aanbestedende dienst aan,” vertelt Jos van Alphen, adviseur aanbestedingen en contractzaken bij Bouwend Nederland. “Bedrijven kunnen met onze hulp anoniem hun klacht op tafel leggen.” Het andere deel van de acties komt voort uit eigen waarnemingen. Van Alphen: “Omdat we continue alle aankondigingen bekijken, zien we soms ook eerder dan een ondernemer zaken die juridisch niet gegrond zijn. Dan gaan we ook over tot een aanbestedingsactie. Dan heeft de aanbesteder nog tijd om één en ander aan te passen en komt hij later niet voor verrassingen te staan.”

Gids Proportionaliteit

De meest voorkomende klachten die ondernemers ondervinden rondom aanbestedingen, hebben te maken met toelatingseisen en selectiecriteria, benadrukt Van Alphen: “Mag je wel of niet meedoen met een aanbesteding. Als de aanbesteder hoge eisen stelt, wordt dat vaak als onterecht ervaren. En dan komen ze bij ons en kijken wij of dat het geval is.” Met behulp van de Gids Proportionaliteit kan op een duidelijke en eenvoudige manier worden nagegaan of er sprake is van een redelijke of onredelijke situatie. Het gebruik van deze Gids, die heldere handvatten biedt rondom regelgeving vanuit de Aanbestedingswet, zorgt er volgens Van Alphen ook voor dat het percentage geslaagde acties de laatste jaren is gegroeid naar bijna negentig procent.

Duidelijke spelregels

Regelmatig komen ook klachten binnen over de gunningscriteria. “Vooral het schrijven van een plan van aanpak roept problemen op,” legt Van Alpen uit. “Wanneer is dit voldoende, goed of uitmuntend? Inspelen op de wensen van de aanbesteder is lastig als die wensen niet of vaag zijn benoemd. Wij vragen de aanbestedende dienst dan ook om duidelijk op te stellen wat zij nu graag willen.” Waar ook meer aandacht voor is gekomen, zijn de contractvoorwaarden. Van Alphen: “De Gids Proportionaliteit heeft een eind gemaakt aan de vrijheid van de aanbesteder om de ondernemer op te zadelen met risico’s die hij niet kan beheersen. Contractvoorwaarden moeten evenwichtig zijn.” Volgens Van Alphen is hier de komende tijd nog veel te winnen.

Zorgen

Het zogenoemde clusteren, het samenvoegen van kleinere projecten tot één groot project, baart het Aanbestedingsinstituut enige zorgen. Van Alphen: “Clusteren is nu echt een trend. Bij overheidsorganisaties moet met minder personeel, meer worden gedaan. Dat heeft grote consequenties voor met name het mkb. Wanneer zij een project mislopen, hebben zij daar jaren geen werk.” De Aanbestedingswet verbiedt onnodig clusteren en spoort aan om de koek in stukken te breken (percelen). In de praktijk komt daar weinig van terecht. Het Aanbestedingsinstituut heeft hierin wisselend succes.

Betrokkenheid

Over de hele linie ziet Van Alphen wel gezonde ontwikkelingen. “Aanbesteders zijn zichtbaar op zoek naar betere manieren om opdrachten in de markt te zetten. Bedrijven worden vaker gevraagd om mee te denken en er is een groeiend animo tot samenwerken. En ik denk dat de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit daar mede een aanzet tot hebben gegeven.”

Lees meerBekijk andere publicaties