Maritiem Masterplan: 30 emissieloze schepen in 2030

03-11-2020 - Rotterdam

Maritiem Masterplan: 30 emissieloze schepen in 2030
Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject. 
Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”
Voor de uitvoering van het Masterplan is aanvullende financiering nodig. De sector kan tot 75 procent zelfstandig financieren, maar cofinanciering is onmisbaar om de uitdagende doelstellingen te halen. Zonder deze cofinanciering loopt het plan gegarandeerd veel vertraging op en wordt de doelstelling van 2030 onhaalbaar. De maritieme sectoren vragen daarom 250 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF).
Innovatie evenement
Tijdens een online innovatie evenement van het maritieme Topconsortium Kennis & Innovatie stond vandaag de doorontwikkeling van duurzame technologieën centraal. Het ging daarbij om vaartuigen van diverse formaten en voor uiteenlopende toepassingen, variërend van de Rijksrederij en Defensie tot aan commerciële schepen; voor zowel de zoete binnenwateren als de zilte oceanen. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld elektrisch varen, waterstof of methanol als alternatieve brandstof, het gebruik van lichter materiaal zoals aluminium of innovatieve scheepsontwerpen. Naast de opgave om tot verduurzaming van de nieuwbouw te komen, zal ook de bestaande vloot ‘vergroend’ moeten worden om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Tenminste vijf schepen zullen een retrofit ondergaan.
Achtergrond
De Nederlandse maritieme sector, inclusief de zee- en binnenhavens, staat borg voor circa 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.” De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De scheepvaart is geen uitzondering op de benodigde energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de green deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan volgt deze op als een concrete roadmap naar 2030.
Noot voor de redactie
Het Maritiem Masterplan 2030 is ter download (PDF) beschikbaar via www.maritiemland.nl.
Het maritiem masterplan is een initiatief van de gezamenlijke maritieme sectoren in Nederland onder coördinatie van Nederland Maritiem Land (NML):
 • Branche Organisatie Zeehavens
 • Branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie (IRO)
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • MARIN
 • Maritiem Kennis Centrum
 • Netherlands Maritime Technology (NMT)
 • Redersvereniging voor de Zeevisserij
 • Technische Universiteit Delft
 • TNO
 • Vereniging Kottervisserij Nederland (VisNed)
 • Vereniging van Waterbouwers
Bekijk andere publicaties